top of page
LGZA Complete Logo 2400px.png

Gediminas MACKELIS

Chairman

Lithuanian Golf Player Association 

The Lithuanian Golf Players Association (Lietuvos Golfo Žaidėjų Asociacija, hereinafter - LGŽA) was established in 2006. The initial goals of the Association were achieved. The number of players grew, their level of mastery and knowledge increased. Golf clubs attracted more members and foreign golf tourists. The number of tournaments has increased and their level of play has risen. Permanent national golf teams emerged, their sponsorship has begun, and so on.

The last few years have been dedicated to shaping a new vision for the LGŽA. Association started organizing their own tournaments and created a secondary market for golf gear. In 2020, they formed a partnership with TDHI International and their TDHI GOLF Division. They shared experiences, insights and identified their future goals.

TDHI International, with the help of our partners DD Concept Limited, made a gift - created a ‘brand book’ for LGŽA. The renewed and modernized emblem you see reflects national heritage, courage and strength. Emblem for an Association that wants to continue to amaze and progress. A golfer who makes a shot and hits a golf ball shows grace and energy, and the coat of arms of national colors reflects a desire to protect and care for that player.

Lietuvos Golfo Žaidėjų Asociacija (toliau – LGŽA) buvo įkurta 2006 metais. Pirminiai Asociacijos tikslai buvo įgyvendinti.  Augo žaidėjų skaičius, didėjo jų meistriškumo bei žinių lygis. Golfo klubai surinkdavo daugiau narių, o taip pat į juos atvykdavo daugiau golfo turistų. Daugėjo turnyrų bei kilo jų lygis. Atsirado pastovios golfo rinktinės, prasidėjo jų rėmimas ir t.t.

Paskutiniai keli metai buvo skirti formuoti naujai LGŽA vizijai. Asociacija pradėjo rengti nuosavus turnyrus bei sukūrė antrinę golfo lazdų rinką. 2020 metais užmezgė partnerystę su TDHI International bei jų TDHI GOLF Padaliniu. Pasidalino patirtimi, įžvalgomis bei įvardino savo ateities tikslus.

TDHI International pasitelkę savo partnerius DD Concept Limited padarė dovaną – sukūrė LGŽA ‚brand book‘. Atnaujinta ir modernizuota emblema kurią matote atspindi tautinį paveldą, drąsa ir stiprybe. Emblema Asociacijai kuri nori toliau stebinti ir progresuoti. Golfo žaidėjas kuris atlieką smūgį ir numuša golfo kamuoliuką rodo grakštumą ir energiją, o tautinių spalvų herbas atspindi norą rūpintis tuo žaidėju ir jį globoti.

Литовская ассоциация игроков в гольф (Lietuvos Golfo Žaidėjų Asociacija, далее - LGŽA) была создана в 2006 году. Первоначальные цели ассоциации были достигнуты. Росло количество игроков, повышался их уровень мастерства и знаний. Гольф-клубы привлекали больше членов и иностранных гольф-туристов. Увеличилось количество турниров и повысился уровень игры. Появились постоянные национальные сборные по гольфу, началась их спонсорская поддержка и так далее.

Последние несколько лет были посвящены формированию нового видения LGŽA. Ассоциация начала проводить собственные турниры и создала вторичный рынок снаряжения для гольфа. В 2020 году они заключили партнерство с TDHI International и их подразделением TDHI GOLF. Они поделились опытом, идеями и определили свои будущие цели.

TDHI International с помощью наших партнеров DD Concept Limited сделала подарок - создала ‚брендбук‘ для LGŽA. Обновленный и модернизированный герб, который вы видите, отражает национальное наследие, отвагу и силу. Эмблема ассоциации, которая хочет продолжать удивлять и развиваться. Игрок в гольф, который наносит удар и ударяет по мячу для гольфа, демонстрирует грацию и энергию, а национальный герб отражает желание защитить этого игрока и заботиться о нем.

Litewski Związek Golfistów (Lietuvos Golfo Žaidėjų Asociacija, dalej - LGŽA) powstał w 2006 roku. Początkowe cele Stowarzyszenia zostały osiągnięte. Wzrosła liczba graczy, zwiększył się ich poziom mistrzostwa i wiedzy. Kluby golfowe przyciągały coraz więcej członków i zagranicznych turystów golfowych. Wzrosła liczba turniejów i podniósł się poziom ich gry. Pojawiły się stałe narodowe drużyny golfowe, rozpoczęło się ich sponsorowanie i tak dalej.

Ostatnie kilka lat poświęcily na ukształtowanie nowej wizji LGŽA. Stowarzyszenie zaczęło organizować własne turnieje i stworzyło wtórny rynek sprzętu golfowego. W 2020 roku nawiązali współpracę z TDHI International i ich dywizją TDHI GOLF. Dzielili się doświadczeniami, spostrzeżeniami i określili swoje przyszłe cele.

TDHI International, z pomocą ich partnerów DD Concept Limited, przekazało prezent - stworzyło ‚księgę marki‘ dla LGŽA. Odnowiony i zmodernizowany emblemat, który widzicie, odzwierciedla dziedzictwo narodowe, odwagę i siłę. Godło dla Stowarzyszenia, który chce nadal zadziwiać i rozwijać się. Golfista, który robi zamach i uderza piłeczkę golfową, wykazuje elegancje i energię, a herb narodowych barw odzwierciedla chęć ochrony i opieki nad tym graczem.

bottom of page